Alternate Text
当前位置: 首页 > 办事指南 > 知识产权与科技成果转化办事指南

湖南大学专利审批办事指南

专利申请审批流程(网上申请流程)

 

                   注意事项:国防专利申请请联系科研院军工办。

专利申请补正、著录项目变更、权利要求变更、审查意见答复、优先审查等文件审批流程